[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI

สมุดเซ็นเยี่ยม  
ฟรี ภาพประกอบสื่อการสอน  
รวม Link ดาวน์โหลดน่าสนใจ  
เว็บเพื่อนบ้าน  
คู่มือส่วนของสมาชิก  
คู่มือใช้งานกระดานถาม-ตอบ  
สำหรับสมาชิก Login เข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  ล็อคอินแบบถาวร
 
 
   
 
<< เมษายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Admin ผู้ดูแลระบบ

5 สมาชิกล่าสุดจาก 39549 ท่าน
คุณ : hardwaerss
คุณ : Alice6638
คุณ : ฺBongkotchakorn
คุณ : tuenjai1638
คุณ : หนิง

  สำนักเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
  ดูเว็บดีดอทคอม
  สารานุกรมสำหรับเยาวชน
  OฺBEC LMS
  Pil Obec
  E-BOOK
  สหวิชาดอทคอม
  Skoool.th
  ภาษาไทย ภาษาทอง
  ศูนย์รวมสื่อ
  ห้องเรียนทันข่าว
 

นวัตกรรมทางการศึกษา

 

WBI เรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ครูอภิวัฒน์

 

บทเรียนออนไลน์
ครูอัมพร

 

เครือข่ายการเรียนคณิตศาสตร์
ครูเกรียงไกร มาตรมูล

 

พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
ครูเเสถียร วิเชียรสาร

Social Media : อ.จิรพงษ์
Blog : Kruji.wordpress.com Facebook Youtube Twitter Flickr
Scribd Slideshare SkyDrive Google Doc Google Analytics
Hotmail Gmail Smeducation

  << กระดานถาม ตอบ / Webboard >>
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : จรินทร์   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559   


 ชื่อเรื่อง      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  

               เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ผู้วิจัย        นางศศินิติ  ข่าวไทเพิ่มพูนสุข

หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองแอก  อำเภอจตุรพักตรพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                 ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ปีที่พิมพ์          2559

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเรียนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้กับผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ               ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้  โดยผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการมี                ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  ทำให้เกิดการตอบสนองต่อการเรียนรู้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้                    อย่างสร้างสรรค์ มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้                 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล                ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  3) เพื่อศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนต่อการศึกษาเล่าเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ               หาความรู้ 5E  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองแอก  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก           แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง                  ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน                9 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง 0.20–0.73 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.75

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.81และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

           1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม                  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.17/84.38  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

       2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6667 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน                      คิดเป็นร้อยละ 66.67

          3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เข้าชม : 5724
 

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI
  <a href="http://www.caistudio.info" target="_blank" ><img src="http://www.caistudio.info/images/banner/link_caistudio.gif" alt="CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI" border="0"></a>
 

ต้องการติด Banner เพื่อ Link มายังเว็บของเรา
คัดลอก Code ด้านซ้ายมือ ไปวางที่เว็บของท่าน
ต้องการ Banner แบบอื่น คลิกที่นี่

  Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]