[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI

สมุดเซ็นเยี่ยม  
ฟรี ภาพประกอบสื่อการสอน  
รวม Link ดาวน์โหลดน่าสนใจ  
เว็บเพื่อนบ้าน  
คู่มือส่วนของสมาชิก  
คู่มือใช้งานกระดานถาม-ตอบ  
สำหรับสมาชิก Login เข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  ล็อคอินแบบถาวร
 
 
   
 
<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Admin ผู้ดูแลระบบ

5 สมาชิกล่าสุดจาก 39694 ท่าน
คุณ : Teerapong07
คุณ : mameawsssss
คุณ : fernjutamas
คุณ : sapasa
คุณ : king of god

  สำนักเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
  ดูเว็บดีดอทคอม
  สารานุกรมสำหรับเยาวชน
  OฺBEC LMS
  Pil Obec
  E-BOOK
  สหวิชาดอทคอม
  Skoool.th
  ภาษาไทย ภาษาทอง
  ศูนย์รวมสื่อ
  ห้องเรียนทันข่าว
 

นวัตกรรมทางการศึกษา

 

WBI เรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ครูอภิวัฒน์

 

บทเรียนออนไลน์
ครูอัมพร

 

เครือข่ายการเรียนคณิตศาสตร์
ครูเกรียงไกร มาตรมูล

 

พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
ครูเเสถียร วิเชียรสาร

Social Media : อ.จิรพงษ์
Blog : Kruji.wordpress.com Facebook Youtube Twitter Flickr
Scribd Slideshare SkyDrive Google Doc Google Analytics
Hotmail Gmail Smeducation

  << กระดานถาม ตอบ / Webboard >>
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน
โดย : direkrit   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560   


 

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย       นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ

หน่วยงาน      โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สำนักการศึกษา  

                 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปีที่ทำวิจัย     2557

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   2) สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  3.1) ประเมินผลสมรรถภาพการนิเทศต่อการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   3.2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน  และ 4) ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ซึ่งการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจำเป็นการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 9 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  จำนวน 9 คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียน ระดับ 3.5 ขึ้นไป จำนวน 60 คน ปีการศึกษา  2557  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสำรวจความต้องการนิเทศการสอน  2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการสอน  3) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 5) แบบประเมินสมรรถภาพการนิเทศต่อการจัดการเรียนรู้ของครู  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.       ผลการศึกษาความต้องการการนิเทศการสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีความต้องการการนิเทศการสอนด้านความรู้พื้นฐานและวัตถุประสงค์  ด้านโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  ด้านกระบวนการนิเทศการสอน  และด้านข้อบ่งชี้สภาพความสำเร็จ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก    

2.       ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พบว่ารูปแบบการนิเทศการสอน  ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการของการดำเนินงานนิเทศการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาสภาพและความต้องการจำเป็น 2) ขั้นให้ความรู้ก่อนการนิเทศการสอน 3) ขั้นวางแผนการนิเทศการสอน 4) ขั้นปฏิบัติการนิเทศการสอน และ 5) ขั้นประเมินผลการนิเทศการสอน

3.       ผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3.1 สมรรถภาพการนิเทศการสอนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้านครูผู้สอน  ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  และด้านการวัดและประเมินผล  โดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี   

3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 - 6  หลังใช้รูปแบบการนิเทศการสอน สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากเข้าชม : 4179
 

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI
  <a href="http://www.caistudio.info" target="_blank" ><img src="http://www.caistudio.info/images/banner/link_caistudio.gif" alt="CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI" border="0"></a>
 

ต้องการติด Banner เพื่อ Link มายังเว็บของเรา
คัดลอก Code ด้านซ้ายมือ ไปวางที่เว็บของท่าน
ต้องการ Banner แบบอื่น คลิกที่นี่

  Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]