[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI

สมุดเซ็นเยี่ยม  
ฟรี ภาพประกอบสื่อการสอน  
รวม Link ดาวน์โหลดน่าสนใจ  
เว็บเพื่อนบ้าน  
คู่มือส่วนของสมาชิก  
คู่มือใช้งานกระดานถาม-ตอบ  
สำหรับสมาชิก Login เข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  ล็อคอินแบบถาวร
 
 
   
 
<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Admin ผู้ดูแลระบบ

5 สมาชิกล่าสุดจาก 39694 ท่าน
คุณ : Teerapong07
คุณ : mameawsssss
คุณ : fernjutamas
คุณ : sapasa
คุณ : king of god

  สำนักเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
  ดูเว็บดีดอทคอม
  สารานุกรมสำหรับเยาวชน
  OฺBEC LMS
  Pil Obec
  E-BOOK
  สหวิชาดอทคอม
  Skoool.th
  ภาษาไทย ภาษาทอง
  ศูนย์รวมสื่อ
  ห้องเรียนทันข่าว
 

นวัตกรรมทางการศึกษา

 

WBI เรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ครูอภิวัฒน์

 

บทเรียนออนไลน์
ครูอัมพร

 

เครือข่ายการเรียนคณิตศาสตร์
ครูเกรียงไกร มาตรมูล

 

พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
ครูเเสถียร วิเชียรสาร

Social Media : อ.จิรพงษ์
Blog : Kruji.wordpress.com Facebook Youtube Twitter Flickr
Scribd Slideshare SkyDrive Google Doc Google Analytics
Hotmail Gmail Smeducation

  << กระดานถาม ตอบ / Webboard >>
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - โครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : ยุทธพงษ์ ยวงรัมย์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2560   


 ชื่อผลงาน       รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
                        ของนักเรียนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
                        โรงเรียนพุทธบารมี
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้รายงาน    นายยุทธพงษ์  ยวงรัมย์

ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

         รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพุทธบารมี อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพุทธบารมี และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพุทธบารมี
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอน จำนวน 16 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่
3 จำนวน 180 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 180 คน ระยะเวลา
ในการศึกษา คือ ปีการศึกษา
2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบบันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ฉบับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน
3 ฉบับ
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน
4 ฉบับ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ความหมาย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)


ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้

1. โครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพุทธบารมี อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีวิธีการดำเนินงานเริ่มจากการสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของนักเรียน ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ศึกษาข้อมูล และวางแผนจัดทำโครงการ แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม และมอบหมายงานตามโครงการ กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม  ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม แต่งตั้งนักเรียนรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม  ประชาสัมพันธ์การให้บริการโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน  ผู้รายงานได้มองเห็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารงานจัดการศึกษาให้นักเรียน ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558  จำนวน 5  กิจกรรม

2. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพุทธบารมี อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก


3. นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพุทธบารมี อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเข้าชม : 5293ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 19:35:11
 
โดย : นางเทวี พงษ์เรืองหนู    ไอพี : 10.20.30.185


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 21:04:07
 
โดย : พิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์    ไอพี : 1.47.168.135 

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI
  <a href="http://www.caistudio.info" target="_blank" ><img src="http://www.caistudio.info/images/banner/link_caistudio.gif" alt="CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI" border="0"></a>
 

ต้องการติด Banner เพื่อ Link มายังเว็บของเรา
คัดลอก Code ด้านซ้ายมือ ไปวางที่เว็บของท่าน
ต้องการ Banner แบบอื่น คลิกที่นี่

  Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]