[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI

สมุดเซ็นเยี่ยม  
ฟรี ภาพประกอบสื่อการสอน  
รวม Link ดาวน์โหลดน่าสนใจ  
เว็บเพื่อนบ้าน  
คู่มือส่วนของสมาชิก  
คู่มือใช้งานกระดานถาม-ตอบ  
สำหรับสมาชิก Login เข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  ล็อคอินแบบถาวร
 
 
   
 
<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Admin ผู้ดูแลระบบ

5 สมาชิกล่าสุดจาก 39694 ท่าน
คุณ : Teerapong07
คุณ : mameawsssss
คุณ : fernjutamas
คุณ : sapasa
คุณ : king of god

  สำนักเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
  ดูเว็บดีดอทคอม
  สารานุกรมสำหรับเยาวชน
  OฺBEC LMS
  Pil Obec
  E-BOOK
  สหวิชาดอทคอม
  Skoool.th
  ภาษาไทย ภาษาทอง
  ศูนย์รวมสื่อ
  ห้องเรียนทันข่าว
 

นวัตกรรมทางการศึกษา

 

WBI เรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ครูอภิวัฒน์

 

บทเรียนออนไลน์
ครูอัมพร

 

เครือข่ายการเรียนคณิตศาสตร์
ครูเกรียงไกร มาตรมูล

 

พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
ครูเเสถียร วิเชียรสาร

Social Media : อ.จิรพงษ์
Blog : Kruji.wordpress.com Facebook Youtube Twitter Flickr
Scribd Slideshare SkyDrive Google Doc Google Analytics
Hotmail Gmail Smeducation

  << กระดานถาม ตอบ / Webboard >>
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)
โดย : ยุทธพงษ์ ยวงรัมย์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2560   


 ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) 
                  โรงเรียนพุทธบารมี  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  ๒
ผู้รายงาน         นายยุทธพงษ์  ยวงรัมย์
       ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนพุทธบารมี  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ
 
การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) ของโรงเรียนพุทธบารมี อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ใน ๔ ด้าน คือ
ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการฯ
 
สำหรับประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ครู จำนวน ๑๖ คน ผู้ปกครอง จำนวน ๒๐๐ คน นักเรียนจำนวน ๑๖๘ คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ คน รวมประชากร จำนวน ๓๙๓ คน
 
ขอบเขตในการประเมินโครงการฯ จำนวน ๔ แผน รวม ๙ กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ ๑ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ได้แก่ กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
แผนงานที่ ๒ การสร้างนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน กิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมการประกวด
                    มุมหนังสือในห้องเรียน 
แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน กิจกรรมนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ
                    กิจกรรมห้องสมุดชวนรู้สู่อาเซียน และกิจกรรมอบรมการใช้ห้องสมุด 
แผนงานที่ ๔ บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การอ่าน ได้แก่ กิจกรรมบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การอ่าน
                    โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และใช้ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ตั้งแต่ เดือน
                    มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน ๔ ฉบับ คือ
๑.) แบบสอบถามการประเมินโครงการโดยครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.) แบบสอบถามการประเมินโครงการโดยผู้ปกครอง
๓.) แบบสอบถามการประเมินโครงการโดยนักเรียน 
๔.) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ โดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง
 
        ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำมาแปลผลตามเกณฑ์
ที่กำหนด
ผลการประเมิน พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านบริบท (Context) โดยรวมมีความสอดคล้องในระดับมาก
(µ= ๔.๔๗, σ = ๐.๕๔ ) โดยโครงการที่ได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดมากกว่าด้านอื่น
ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (µ= ๔.๓๕, σ= ๐.๕๒)
โดยปัจจัยนำเข้าด้านบุคลากรมีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น รองลงมา ได้แก่ ด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
และด้านงบประมาณ สำหรับด้านปัจจัยกระบวนการ (Process) โดยรวมมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากโดยกระบวนการขั้นดำเนินการมีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น รองลงมา ได้แก่ ขั้นเตรียมการและขั้นการติดตามประเมินผลส่วนด้านผลผลิต (Product) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๑๒, σ= ๐.๗๖) โดยผลผลิตด้านครูและบุคลากรมีมากกว่าด้านอื่น
รองลงมา ได้แก่ ด้านโรงเรียนและด้านนักเรียนตามลำดับ สำหรับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่าน (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) ของโรงเรียนพุทธบารมี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = ๓.๘๗, σ= ๐.๙๐) โดยมีความพึงพอใจ
ในด้านโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมากกว่าด้านอื่น


เข้าชม : 5432ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 20:59:52
 
โดย : พิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์    ไอพี : 1.47.168.135


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 21:00:56
 
โดย : พิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์    ไอพี : 1.47.168.135 

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI
  <a href="http://www.caistudio.info" target="_blank" ><img src="http://www.caistudio.info/images/banner/link_caistudio.gif" alt="CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI" border="0"></a>
 

ต้องการติด Banner เพื่อ Link มายังเว็บของเรา
คัดลอก Code ด้านซ้ายมือ ไปวางที่เว็บของท่าน
ต้องการ Banner แบบอื่น คลิกที่นี่

  Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]