สื่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ ๓ เรื่อง
Leisure Times
โดย
ชัยชาญ สุวรรณอำภา
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ


คลิกเพื่อเข้าบทเรียน
คลิกการ์ตูข้่างล่างเพื่อ ติดตั้งโปรแกรม Flash Player 8