:::สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ม.1:::
จัดทำโดย นายเกรียงไกร มาตรมูล โรงเรียนบ้านค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1