Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริงเบื้องต้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ม.2:::
จัดทำโดย นายเกรียงไกร มาตรมูล โรงเรียนบ้านค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1