[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI

สมุดเซ็นเยี่ยม  
ฟรี ภาพประกอบสื่อการสอน  
รวม Link ดาวน์โหลดน่าสนใจ  
เว็บเพื่อนบ้าน  
คู่มือส่วนของสมาชิก  
คู่มือใช้งานกระดานถาม-ตอบ  
สำหรับสมาชิก Login เข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  ล็อคอินแบบถาวร
 
 
   
 
<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Admin ผู้ดูแลระบบ

5 สมาชิกล่าสุดจาก 39694 ท่าน
คุณ : Teerapong07
คุณ : mameawsssss
คุณ : fernjutamas
คุณ : sapasa
คุณ : king of god

  สำนักเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
  ดูเว็บดีดอทคอม
  สารานุกรมสำหรับเยาวชน
  OฺBEC LMS
  Pil Obec
  E-BOOK
  สหวิชาดอทคอม
  Skoool.th
  ภาษาไทย ภาษาทอง
  ศูนย์รวมสื่อ
  ห้องเรียนทันข่าว
 

นวัตกรรมทางการศึกษา

 

WBI เรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ครูอภิวัฒน์

 

บทเรียนออนไลน์
ครูอัมพร

 

เครือข่ายการเรียนคณิตศาสตร์
ครูเกรียงไกร มาตรมูล

 

พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
ครูเเสถียร วิเชียรสาร

Social Media : อ.จิรพงษ์
Blog : Kruji.wordpress.com Facebook Youtube Twitter Flickr
Scribd Slideshare SkyDrive Google Doc Google Analytics
Hotmail Gmail Smeducation

  << กระดานถาม ตอบ / Webboard >>
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกาเย่ (Gange Teaching Model) เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : sknooknik   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561   


 ชื่อผลงาน                   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกาเย่ (Gange Teaching Model) เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้นำเสนอ                   นางสาวศรัญญา   เก่งกล้า 

หน่วยงานที่สังกัด        โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ภาษาไทย

ปีการศึกษา                    2560

 

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกาเย่ (Gange Teaching Model) เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนก่อนและหลังเรียนรู้โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกาเย่ (Gange Teaching Model) เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกาเย่ (Gange Teaching Model)

         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 8 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design ใช้ระยะเวลาทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกาเย่ (Gange Teaching Model) เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก-ง่ายระหว่าง 0.240.88 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.210.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า 80/80 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน จากการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้ค่า t-test  ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง  คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลการศึกษาพบว่า

                1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกาเย่ (Gange Teaching Model) เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีประสิทธิภาพ 87.75/85.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

        3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกาเย่ (Gange Teaching Model)   โดยพิจารณาทั้งภาพรวมและเป็นรายด้านนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

 เข้าชม : 3285
 

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI
  <a href="http://www.caistudio.info" target="_blank" ><img src="http://www.caistudio.info/images/banner/link_caistudio.gif" alt="CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI" border="0"></a>
 

ต้องการติด Banner เพื่อ Link มายังเว็บของเรา
คัดลอก Code ด้านซ้ายมือ ไปวางที่เว็บของท่าน
ต้องการ Banner แบบอื่น คลิกที่นี่

  Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]