สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม อนุมัติเงินยากไหม?

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดมีปรวะวัติการจัดตั้งสหกรณ์ที่น่าสนใจ คือ ย้อนกลับไปในปี 2521 ได้มีการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมขึ้นมาเพื่อจัดหาที่ดินและที่พักอาศัยให้กับสมาชิก ในส่วนของสำนักงานของสหกรณ์ที่แรก ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารศาลฎีกา ซึ่ง ณ เวลานั้น คือ อาคารกระทรวงและศาลยุติธรรมนั่นเอง ต่อมาในปี 2536 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดได้ย้ายมาที่อาคารศาลอาญา เพื่อให้สมาชิกทำงานและเข้าใช้บริการสะดวกมาขึ้น 

สำหรับสหกรณ์ศาลยุติธรรมมีการบริหารและการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกตามหลักสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป เช่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จะได้ปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ตามสัดส่วนเงินออมที่ฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากปลอดภาษีอีกด้วย สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด เช่น บริการให้กู้ยืมเงิน 2565 และสวัสดิการปี 2022 รายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ตรงนี้มีอยู่ในคู่มทอสมาชิกที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม

 

เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดจัดเต็มเรื่องสวัสดิการ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดคงพอจะทราบประวัติสหกรณ์และระบบสมาชิกสหกรณ์มาคร่าว ๆ บ้างแล้ว เชื่อว่าสิ่งที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดหลายคนให้ความสนใจคือสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม โดยเฉพาะสวัสดิการด้านการศึกษาของสมาชิก โดยสมาชิกที่ต้องการขอทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ไม่เคยพักการเรียนมาก่อนและสอบผ่าน มีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีและมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ปัจจุบันท่านต้องกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนหรือราชการที่รับรองในประเทศไทย อีกทั้งต้องไม่ได้รับทุนดังกล่าวติดต่อกันทุกปี อนึ่ง เงื่อนไขสำคัญอีกข้อคือ ท่านต้องจัดส่งค่าหุ้นหรือค่างวดอย่างสม่ำเสมอและต้องไม่เคยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน หากผู้สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ท่านใดมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา ก็ทำเรื่องขอทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดปี 2565 ได้เลยตั้งแต่ตอนนี้

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด

ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีความน่าสนใจตรงที่เน้นการช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก ทำให้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับค่อนข้างน่าพอใจ ตัวอย่างเช่น บริการเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด ที่มีข้อมูลสหกรณ์น่าสนใจว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดคนเดียวสามารถเปิดบัญชีได้ 2 บัญชี แต่ต้องฝากเงินไม่ต่ำกว่า 100 บาท ในแต่ละเดือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจะฝากเงินในแต่ละบัญชีได้ไม่เกิน 10000 บาท อีกทั้งยังถอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงิน แต่ต้องเหลือเงินในบัญชีไว้อย่างน้อย 100 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นให้ปีละ 2 ครั้ง แต่ถ้าสมาชิกคนใดมีเงินฝากน้อยกว่า 100 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดจะไม่คิดดอกเบี้ยให้ สำหรับการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สมาชิกสหกรณ์ศาลยุติธรรมจะปิดเมื่อไรก็ได้ แต่หากต้องการเปิดบัญชีใหม่อีกครั้งต้องเว้นระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ปิดบัญชีออมทรัพย์ครั้งก่อน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สหกรณ์เงินด่วนปี 65

สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์

สินเชื่อบุคคลศรีสวัสดิ์อนุมัติเงินกู้ภายในวันเดียว