สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

สหกรณ์กรมที่ดินอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินให้ผ่อนนานหลายปี

ทำความเข้าใจ…ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินหรือสหกรณ์ที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ของสหกรณ์เหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไปเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ ที่เน้นการช่วยเหลือสมาชิกผ่านบริการและสวัสดิการต่าง ๆ หนึ่งในสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินที่จะพูดถึงในบทความนี้คือทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน โดยมีรายละเอียดคือ ทุนระดับชั้นประถมศึกษาทุนละ 2500 บาท ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 3000 บาท ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3500 บาท และทุนระดับชั้นอุดมศึกษาทุนละ 5500 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์กรมที่ดินก็มีเงื่อนไขพิจารณาว่าสมาชิกที่ขอทุนต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์กรมที่ดินหรือสมาชิกสมทบมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี มีรายได้รวมกับคู่สมรสตามเงื่อนไข กล่าวคือในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ท่านกับคู่สมรสต้องมีรายได้รวมกันอย่างน้อย 45000 บาท แต่ถ้าเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาต้องมีรายได้รวมกันอย่างน้อย 55000 บาท สำหรับบุตรของท่านที่รับทุนในปี 2565 ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปและมีความประพฤติดี

 

บริการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินน่าสนใจอย่างไร?

ถ้ากล่าวถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินในปี 2022 กล่าวได้ว่าเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว เพราะนอกจากสมาชิกที่มีเงินฝากจะได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนแล้ว สหกรณ์กรมที่ดินยังมีเงินกู้สหกรณ์ที่พร้อมให้สมาชิกกู้เงินไปทำประโยชน์ต่อไป โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินแบ่งประเภทของเงินกู้ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เงินกู้กรณีฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด 

สำหรับประเภทเงินกู้แต่ละอย่างของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินก็มีการอธิบายถึงคุณสมบัติสมาชิกที่ขอได้ และดอกเบี้ยที่ต้องชำระแตกต่างกันออกไป ท่านสามารถเช็คยอดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้อมูลส่วนนี้ได้ที่ http://www.landcoop.com/service/credit.htm หากถามว่าการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าวแล้วได้รับบริการในเรื่องของเงินกู้น่าสนใจอย่างไร บอกได้เลยว่าน่าสนใจมาก เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินเน้นการช่วยเหลือสมาชิกเป็นวัตถุประสงค์หลัก ทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้หรือคุณสมบัติของสมาชิกที่ขอกู้ยืดหยุ่นกว่าสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงบัญชีออมทรัพย์ที่สมาชิกได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจพอ ๆ กับเงินฝากประจำของธนาคารเลย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำความเข้าใจว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้อดีข้อเสียด้วยเหมือนกัน 

 

ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

ต้องบอกตามตรงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกในองค์กรเป็นหลัก สหกรณ์ที่ดินได้จดทะเบียนวันที่  16  มีนาคม 2516 แรกเริ่มเดิมที สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินรวบรวมผู้ริเริ่มได้จำนวน 15 คน เท่านั้น  และคนกลุ่มนี้เองเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์กรมที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 478  คน  มีทุนค่าเรือนหุ้น  23170  บาท  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำหรับทำงาน 11 คน  วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รู้จักออมเงินเพื่อที่จะได้มีเงินฝากพึ่งพาตนเองได้ พร้อมด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือพึ่งพากนและกัน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินเติบโตยิ่งขึ้น สหกรณ์จึงมีวัตถุประสงค์จัดหาเงินทุนและปล่อยเงินกู้ให้สหกรณ์ออมอื่นได้กู้เงิน หากพูดในภาพรวมก็คือพยายามทำให้สหกรณ์เติบโตและเป็นศูนย์กลางบริการทางการเงินให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัคร k-plus

สมัครแอพ k-plus เพื่อทำเรื่องขอสินเชื่อวันนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน

สหกรณ์กรมชลประทาน กู้เงินได้เพียงมีคนค้ำ