สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ

สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ประวัติของสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ

สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ หรือสหกรณ์ มสธ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อข้าราชการและพนักงานลูกจ้างประจำในเครือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อตั้งในช่วงปลายปี 2524 การต่อตั้งก็มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยคณะกรรมทั้ง 10 ท่านระเบียบสหกรณ์ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ มีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงิน พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยเหลือสังคมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ดี สหกรณ์ออมทรัพย์คือองค์กรที่ช่วยเหลือสมาชิกและให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกตามความเหมาะสม ดังนั้น ใครที่ทำงานในเครือของมหาวิทยาลัย มสธ ก็จะได้รับปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ตามสัดส่วนการถือหุ้น ได้รับดอกเบี้ยสหกรณ์ตามยอดเงินฝากที่ได้ออมไว้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ และประโยชน์ของสหกรณ์ที่ลืมกล่าวไปไม่ได้อีกข้อคือสมาชิกสามารถขอสินเชื่อใรอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ตามความเหมาะสม

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ

สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ประโยชน์ของสหกรณ์กับสมาชิกที่ทำงานในเครือข่ายของมสธ สุโขทัย หาดท่านไม่แน่ใจว่าหน่วยงานของท่านอยู่ในเครือข่าวดังกล่าวหรือไม่ก็สามารถตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ อยู่แล้วและต้องการฝากเงินออมทรัพย์ มีสิ่งที่ท่านควรรู้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ระบุว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ สามารถเบิกถอนเงินสดได้ตลอดเวลาเหมือนธนาคารทั่วไป แต่ดอกเบี้ยสหกรณ์จะสูงกว่าดอกเบี้ยของธนาคาร จากข้อมูลปัจจุบันพบว่าดอกเบี้ยสหกรณ์อยู่ที่ 1.25% ต่อปี และสหกรณ์ มสธ คิดดอกเบี้ยแบบรายวันและจะโอนเงินต้นให้กับสมาชิกที่ฝากเงินทุกวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคมในทุก ๆ ปี หากท่านฝากเงินก่อนเวลา 11.00 น. ท่านสามารถถอนเงินได้หลังจากนั้น 3 วัน แต่หากท่านฝากเงินหลังเวลา 11.00 น. ท่านจะถอนเงินได้หลังจากที่ฝากไปแล้ว 4 วัน หากสมาชิกคนไหนต้องการถอนเงินมากกว่า 1 แสนบาทต้องแจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วันก่อนเวลา 14.30 น. อนึ่ง ท่านยังสามารถเช็คยอดสหกรณ์ออมทรัพย์เงินฝากได้จากเจ้าหน้าที่ได้ตามช่วงเวลาทำการอีกด้วย

 

สวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือที่เราเรียกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ เป็นสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยมสธ สุโขทัยสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการให้สวัสดิการผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมไปถึงให้สมาชิกได้ขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคาร หากพูดถึงรายละเอียดของสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ บอกได้เลยว่ามีหลายด้านด้วยกัน อาทิ สวัสดิการสมรส สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่อุปสมบท สวัสดิการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวัสดิการเกษียณอายุของสมาชิก สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอัคคีภัย หรือสวัสดิการเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ จำนวนเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ มีทั้งที่ระบุอย่างชัดเจนและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม กล่าวได้ว่า การเป็นสมาชิกสหกรณ์ มสธ เป็นอีกหนึ่งหลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งใครที่ทำงานในมหาวิทยาลัยมสธ สุโขทัยก็อาจจะพิจารณาระบบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ ดังที่กล่าวมาก่อนได้ แล้วค่อยมาตัดสินใจอีกครั้ง

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ

สหกรณ์ตำรวจ เปิดให้ขอกู้เงินดอกเบี้ยไม่แพง

ไฟแนนซ์รถ

ไฟแนนซ์รถมือสองอนุมัติไวรู้ผลภายใน 30 นาที